Mercury Causes Brain Neuron Damage - Uni. of Calgary

http://de.youtube.com/watch?v=XU8nSn5Ezd8