[PDF]  Silber   -   34 Amalgamsalze Nummer
Kaliumdicyanoargentat 14 / 7 / (19a)
Pentafluorpropansäure, Silber(I)Salz 16 / (19a)
Perfluoroctansäure, anorganische Salze (19a)
Silberacetat 12 / 16 / 19 / (19a)
Silberarsenit 14 / 15 / 19 / (19a)
Silberazid 7 / 12 / (19a)
Silbercarbonat 12 / 16 / 19 / (19a)
Silberchlorid 2 / 12 / 19 / (19a)
Silberchromat 11 / 12 / 18 / 19 / (19a)
Silbercyanid 7 / (19a)
Silberdiethyldithiocarbamat 12 / 16 / 19 / (19a)
Silberdifluorid 5 / 12 / 19 / (19a)
Silberfluorid 5 / 12 / 19 / (19a)
Silberfulminat 12 / 16 / 19 / (19a)
Silberhexafluoroantimonat 5 / 12 / 19 / 19a
Silberhexafluorophosphat 5 / 19 / (19a)
Silberiodat 16 / 19 / (19a)
Silberiodid 16 / 18 / 19 / (19a)
Silberlinde 16 / (19a)
Silbernatriumzirkonium-hydrogenphosphat (19a)
Silbernitrat 2 / 12 / 19 / (19a)
Silbernitrit 12 / 16 / 13 / 19 / (19a)
Silber(I)oxid 12 / 16 / 19 / (19a)
Silber(II)oxid
Silberperchlorat 2 / 12 / 19 / (19a)
Silberpermanganat
Silberrhodanid 12 / 16 / 19 / (19a)
Silbersulfat
Silbersulfid
Silber-tetra-fluoroborat 5 / 12 / (19a)
Silber-tetra-iodomercurat(II) 14 / 12 / 16 / 18 / 19 / (19a)
Silberthiocyanat 12 / 16 / 19 / (19a)
Silbertrifluoracetat 2 / 5 / 12 / 19 / (19a)
Silber-Verbindungen, anorganische 12 / 16 / 19 / (19a)